Noteikumi

PĀRSKATS

RAYNIK SIA, VRN 40002058461, juridiskā adrese: Valtaiķu iela 33A, Rīga, Latvija, LV-1029, turpmāk tekstā RAYNIK, nodrošina klientiem preces un pakalpojumus, kas pieejami vietnē www.anart.lv, turpmāk Vietne . Piegādes, preču atgriešanas, klientu apkalpošanas un citi nosacījumi, kas uzskaitīti šajā vietnē, ir mūsu lietošanas noteikumi un nosacījumi. Apmeklējot mūsu vietni un/vai iepērkoties no mums, jūs piekrītat, ka esat izlasījis šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot.

Ja klients ir iegādājies kādus produktus no RAYNIK SIA, turpmāk tekstā "preces", tad tas ir attālināts līgums starp RAYNIK SIA un klientu. Uz to attiecas noteikumi, kas reglamentē distances līgumus, tostarp, bet ne tikai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/7/EEK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas Likums. Latvija "Par patērētāju tiesību aizsardzību", kā arī Latvijas Ministru kabineta distances līguma noteikumi.

 1. PERSONAS DATU KONFIDENCIALITĀTE

RAYNIK aizsargā pilsoņu pamattiesības un brīvības, jo īpaši: privātumu, saistībā ar personas datu fizisko apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un datu brīvu apriti, un Latvijas Republikas tiesību aktiem "par personas datu aizsardzību".

Personiskā informācija par klientu ļauj mums nodrošināt augsta līmeņa servisu, piegādāt preces, informēt klientu par jauniem produktiem, izpārdošanām un pasākumiem, kas viņu varētu interesēt. Lai apmierinātu klientu pieprasījumus, mēs lūdzam jūs sniegt šādu informāciju, vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru utt. RAYNIK nepieprasa un neapstrādā konfidenciālus personas datus.

RAYNIK nedalās ar informāciju, kas saņemta no klienta internetā, nepārdod un neiznomā kontaktinformāciju par klientu citiem tirgus dalībniekiem.

Likumā paredzētajos gadījumos RAYNIK ir pienākums izpaust klienta personas datus valsts un pašvaldību iestādēm.

RAYNIK veic stingrus pasākumus, lai nodrošinātu klienta personiskās informācijas drošību, aizsargātu to no zādzības, nozaudēšanas, ļaunprātīgas izmantošanas, nesankcionētas piekļuves, izpaušanas, pārveidošanas un sabojāšanas.

Ja klients pasūtīja un iegādājās preces mūsu Vietnē, kamēr viņam nebija rīcībspējas to darīt, tad šajā gadījumā par preču pasūtījumu un apmaksu ir atbildīgs šīs personas likumiskais pārstāvis (vecāks, aizbildnis). Iepriekš minētajā gadījumā pasūtījumu nevar atcelt un tā izmaksas nav atmaksājamas.

Izmantojot mūsu vietni, patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

Mūsu Vietnē piedāvātās preces un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai lietošanai, bez tiesībām tos pārdot vai tālāk pārdot.

 1. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Mēs neesam atbildīgi, ja šajā vietnē pieejamā informācija nav precīza, pilnīga vai aktuāla. Materiāls šajā vietnē ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai, un to nevajadzētu paļauties vai izmantot kā vienīgo pamatu lēmumu pieņemšanai, neapspriežoties ar primārajiem, precīzākiem, pilnīgākiem vai savlaicīgākiem informācijas avotiem. Jebkāda paļaušanās uz materiālu šajā vietnē ir jūsu atbildība. Šajā vietnē var būt noteikta vēsturiska informācija. Vēsturiskā informācija noteikti nav aktuāla un tiek sniegta tikai uzziņai. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šīs vietnes saturu, taču mums nav pienākuma atjaunināt jebkādu informāciju mūsu vietnē. Jūs piekrītat, ka jūsu pienākums ir uzraudzīt izmaiņas mūsu vietnē.

 1. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visa mūsu Vietnē pieejamā informācija un saturs ir RAYNIK īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiskie likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, tostarp likumi, kas regulē autortiesības un preču zīmes. RAYNIK piederošās informācijas izmantošana bez rakstiskas atļaujas nav atļauta.

 1. CENAS

Visas cenas mūsu Vietnē ir norādītas eiro (EUR). Ja pasūtījuma veikšanas brīdī norādītās cenas nav spēkā, mēs ar Jums sazināsimies un piedāvāsim iespēju atcelt vai mainīt pasūtījumu. Ja mēs nevaram ar jums sazināties, jūsu pasūtījums tiks automātiski uzskatīts par atceltu un jūs saņemsiet pilnu naudas atmaksu. Visas cenas ar PVN.

 1. PIEGĀDES NOSACĪJUMI

Visa informācija par preču piegādi ir pieejama mūsu Vietnes kājenes izvēlnē zem sadaļas “Juridiskie biti” izvēlnē “Piegāde”.

 1. ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

Visa informācija par pircēja iegādāto preču atgriešanu ir atrodama mūsu Vietnes kājenes izvēlnē zem sadaļas “Juridiskie aspekti” izvēlnē “Atgriešanas politika”.

 1. LIETOTĀJU ATBILDĪBA

Piekļūstot mūsu Vietnei un izmantojot to, jums ir jāievēro norādītie lietošanas noteikumi. Jūs nedrīkstat veikt nekādas izmaiņas vai grozījumus mūsu Vietnē, tās saturā un pakalpojumos, kā arī nekādā veidā kaitēt mūsu Vietnes darbībai. Ja šie noteikumi un saistību nosacījumi tiek pārkāpti tīši vai aiz neuzmanības, jūs esat atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas radušies mūsu Vietnei un RAYNIK.

 1. SAITES UZ TREŠO PUŠU VIETĒM

Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par trešo pušu vietnēm, to saturu, darbību, produktiem un pakalpojumiem, no kuriem vai uz kuriem tiek nodrošinātas saites uz mūsu vietni. Šajās vietnēs piedāvātie produkti un pakalpojumi netiek uzskatīti par mūsu produktiem un pakalpojumiem. Kā arī mēs neesam atbildīgi par citu vietņu privātuma politiku un noteikumiem un nosacījumiem, jums tie rūpīgi jāizpēta pašiem.

 1. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

Jūs piekrītat, ka saskaņā ar visiem piemērojamajiem tiesību aktiem RAYNIK nav atbildīgs (neatkarīgi no līguma, nolaidības vai citādi) par pārtraukumiem vai kļūdām, kas radušās mūsu vietnes lietošanas laikā, kā arī par:

 1. darba pārtraukšana;
 2. kavēšanās vai pārtraukšana piekļūt vietnei;
 3. nepareiza datu noformēšana, sagrozīšana, zudums vai citas izmaiņas;
 4. jebkādiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies citu vai trešo pušu tīmekļa vietņu saišu izmantošanas dēļ;
 5. datorvīrusi, sistēmas avārijas vai darbības traucējumi, kas var rasties saistībā ar vietnes lietošanu, tostarp hipersaišu izmantošana, kas ved uz/no trešo pušu vietnēm;
 6. jebkādas neprecizitātes vai izlaidumi saturā, vai notikumi, ko nevar saprātīgi kontrolēt.

RAYNIK nav atbildīgs par jebkādiem netiešiem, īpašiem vai nejaušiem zaudējumiem (ieskaitot zaudēto peļņu), kas saistīti ar mūsu Vietni, tās izmantošanu vai nespēju to izmantot no jūsu puses neatkarīgi no līguma veida vai citu iemeslu dēļ, pat ja mēs esam brīdināti par iespēju tādi zaudējumi.

 1. AUTORTIESĪBAS

Viss šīs Vietnes saturs, korespondence, kas saņemta pa pastu vai e-pastu, kā arī mārketinga materiāli, kas tiek izmantoti mūsu Vietnes reklamēšanai trešo pušu resursos, ir RAYNIK īpašums. Vietņu satura pilnīga vai daļēja reproducēšana vai pārpublicēšana ir stingri aizliegta.

 1. ATRUNA

Jūs piekrītat aizsargāt mūs no atbildības, atlīdzināt mums zaudējumus, bojājumus vai maksājumus, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskajām izmaksām, kas radušās saistībā ar trešo personu prasībām. Kā arī pretenzijas saistībā ar šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpšanu, Jūsu kļūdaini iesniegtajiem paziņojumiem vai garantijām un/vai mūsu Vietnes izmantošanu no Jūsu puses.

 1. STRĪDI

Ja saistībā ar mūsu Vietni ir radies strīds, visas Noteikumos un nosacījumos noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī visu veidu darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas likumdošana.

Ar šo Līgumslēdzējas puses apliecina, ka visi strīdi, kas saistīti ar Jūsu apmeklējumu mūsu Vietnē vai radušies saistībā ar Attālinātā līguma izpildi, tiks atrisināti savstarpēju sarunu ceļā.

Ja Puses nespēj atrisināt strīdus, kas radušies sarunu ceļā, tiem visi strīdi, domstarpības vai prasības jāiesniedz izskatīšanai kādā no Latvijas Republikas tiesām, ja vien Jūs nekādā veidā neesat pārkāpis vai draudējis pārkāpt mūsu intelektuālā īpašuma tiesības. . Šādā gadījumā mēs varam vērsties jebkurā tiesā, lai pieņemtu spriedumu vai citu atbilstošu tiesiskās aizsardzības līdzekli, un jums ir jāpiekrīt un jāpakļaujas šai ekskluzīvai tiesas jurisdikcijai.

Puses vienojas par strīda izšķiršanas vietu saskaņā ar Eiropas Parlamenta 953/2008 noteikumiem par līgumsaistībām piemērojamiem tiesību aktiem (Roma I).

Ja starp RAYNIK un patērētāju rodas strīds par līgumā ietverto noteikumu negodīgumu, jebkurai pusei ir tiesības vērsties tiesā, bet patērētājam ir tiesības vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs). ).
Adrese: Kr. Valdemāra iela 157, Rīga, Latvija, LV - 1013.

Ja starp RAYNIK un patērētāju izceļas strīds par personas datu aizsardzību, jebkurai pusei ir tiesības strīdu vērsties tiesā, bet patērētājam ir tiesības vērsties arī Datu valsts inspekcijā (Datu valsts inspekcijā).
Adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, Latvija, LV - 1011.

 1. LĪGUMS E-PASTA PAZIŅOJUMU SAŅEMŠANAI

Piekrītot šiem Noteikumiem un nosacījumiem, jūs piekrītat saņemt no mums pa e-pastu paziņojumus, līgumus, pasūtījumu atjauninājumus un citu informāciju (kopā saukta "Paziņojumi"). Jūs piekrītat, ka pa e-pastu nosūtītie paziņojumi atbilst noteikumiem un nosacījumiem, kas attiecas uz šādu rakstisku saziņu. Ja nepiekrītat saņemt paziņojumus no mūsu vietnes, lūdzu, pārtrauciet tās lietošanu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā punktā norādītie Paziņojumi neattiecas uz mārketinga informāciju, kuras saņemšana ir jūsu personīgās izvēles jautājums. Vienīgais izņēmums ir vispārēja akcija, kas attiecas uz visām mūsu Vietnē piedāvātajām precēm.

 1. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu vienošanos starp jums un RAYNIK par šo vietni un tās satura izmantošanu.

RAYNIK ir tiesības jebkurā laikā grozīt un precizēt šos nosacījumus, ievietojot izmaiņas tīmekļa vietnē un norādot pēdējo izmaiņu datumu. Jebkādas izmaiņas Noteikumos un nosacījumos stājas spēkā tūlīt pēc publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot vietni pēc veiktajām izmaiņām, jūs piekrītat jaunajai Noteikumu un nosacījumu versijai. RAYNIK patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkādas šajā sakarā piešķirtās tiesības. Jums nekavējoties ir jāievēro tiesību atcelšana un izmaiņas, tostarp vietnes lietošanas pārtraukšana, ja nepieciešams.

Nekas šajos noteikumos nav jāuztver kā partnerība vai cita veida kopuzņēmuma izveide starp jums un RAYNIK. Gadījumi, kad RAYNIK nav spējis panākt atbilstību noteikumiem no jūsu puses, neietekmē mūsu tiesības pieprasīt atbilstību pirms vai pēc.

 1. FORCE MAJEURE

RAYNIK nav atbildīgs par izpildes aizkavēšanos, neizpildīšanu vai cita veida kļūmēm, kas radušās tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kurus mēs nevaram ietekmēt, tostarp, bet ne tikai, streiki, valdības darbības, karš vai ārkārtas stāvoklis visā valstī, teroristi. draudi vai terora akti, vides vai klimata anomālijas, trešo pušu atteikumi, interneta pieslēgumi, kā arī datoru un programmatūras avārijas. Šādu nepārvaramas varas gadījumos mēs centīsimies pēc iespējas ātrāk novērst kavējumus.